Tema: Proiectarea sistemului informatic

Obiective urmărite:

Cerinţe:

Proiectarea grafică a SI:

a) Evidenţierea principalelor entităţi externe (utilizatori) a SI şi a schimbului de date dintre entităţile externe şi SI. Construirea diagramei de context a SI.

b) Construirea ierarhiei de diagrame care realizează descompunerea Tema: Proiectarea sistemului informatic sistemului soft în subcomponente, unităţi funcţionale pentru care uşor pot fi descrise datele de intrare, algoritmul de prelucrare a acestor date, fluxurile de ieşire;

c) Modelarea comportamentului SI. Descrierea accesărilor SI (denumire tranzacţie, nume tabel(e), tipul accesului la date (citire, înscriere, reînnoire Tema: Proiectarea sistemului informatic), tipul utilizatorului). Descrierea scenariilor de acces la datele SI (corespunzătoare principalilor utilizatori ai SI);

d) Proiectarea formularelor pentru culegerea datelor, a interfeţelor de dialog sistem-utilizator: meniuri, submeniuri, formulare de selecţie.

e) Proiectarea rapoartelor/informaţiilor de ieşire specifice SI, care conţin at Tema: Proiectarea sistemului informaticât date dintr-un tabel, cât şi date grupate din mai multe tabele (se admit exemplificări cu inserarea cererilor de tip „select”).


Noţiuni necesare a fi cunoscute pentru realizarea lucrării:

Pentru specificarea cerinţelor şi evidenţierea grafică a funcţionalităţilor SI deasemenea pot fi Tema: Proiectarea sistemului informatic utilizate DFD (semantica a fost descrisă în laboratorul 2). Şi în acest caz poate fi construită o ierarhie de diagrame: prima prezintă contextul, iar diagramele următoare detaliază diagrama construită la anterior. La rafinarea unui careva nivel proiectantul realizează descompunerea funcţională explicită şi rafinarea datelor. Modelele grafice (de obicei Tema: Proiectarea sistemului informatic cele de nivel inferior) se recomandă să fie completate cu descriere textuală. În acest scop:

· Vor fi rafinate funcţiile pentru a fi posibilă elaborarea codurilor de program;

· Se va descrie modul de transformare al datelor de intrare în flux de ieşire - algoritmul de prelucrare al datelor. Se va Tema: Proiectarea sistemului informatic descrie fiecare funcţie şi subfuncţie, în mod narativ (metodă recomandată) sau folosind schemele logice.

Modelarea comportamentului soft-ului (din SI) reprezintă o consecinţă a evenimentelor parvenite din mediul SI, din exteriorul acestuia. Un careva utilizator (care are un rol în utilizarea SI) accesează sistemul (de exemplu Tema: Proiectarea sistemului informatic pentru introducerea datelor), sau altfel spus interacţionează cu SI. Pentru a modela comportamentul SI se vor identifica evenimentele externe care pot declanşa modificarea comportamentului SI şi se va descrie reacţia (comportamentul) sistemului la aceste evenimente.

Interfaţa reprezintă conexiunea care realizează legătura între Tema: Proiectarea sistemului informatic două sisteme sau componente. Orice sistem necesită una sau mai multe interfeţe. Interfeţe pot fi de mai multe tipuri:

· interfaţa-utilizator - care include cel puţin un utilizator uman, responsabil de accesarea sistemului şi răspunsurile sistemului la solicitările utilizatorului;

· interfaţa pentru sau cu alte sisteme externe Tema: Proiectarea sistemului informatic;

· interfaţa pentru sau cu dispozitive hardware externe ale sistemului.

Utilizatorul, alte sisteme sau periferice aflate în legătură cu sistemul cercetat sunt numite părţi cointeresate [10]. Identificarea interfeţelor este necesară pentru a determina corect hotarele sistemului informatic, serviciile care sunt oferite altor sisteme, care sunt Tema: Proiectarea sistemului informatic datele de intrare şi cele de ieşire.

Proiectarea interfeţelor care realizează dialogul sistem-utilizator se reduce la crearea prototipurilor imaginilor care vor apărea pe ecranul calculatorului, la diferite momente de exploatare a SI. Se va urmări crearea unui mediu de comunicare eficient între Tema: Proiectarea sistemului informatic utilizatorul uman şi sistemul informatic. Interfaţa cu utilizatorul reprezintă componenta esenţială a percepţiei valorii produsului software de către utilizator. Pentru crearea prototipului interfeţei-utilizator:

Interfaţa destinată utilizatorului, de obicei se realizează iterativ creând preventiv o primă versiune a prototipului, apoi va fi evaluată de către utilizatorul SI. In cazul în Tema: Proiectarea sistemului informatic care aceasta necesită îmbunătăţiri şi modificari, se va realiza următoarea versiune, procesul repetându-se până când se va obţine o versiune acceptată de utilizatorii SI.

Exemple de artefacte specifice lucrării de laborator nr.8:

1. Exemplu de diagramă de context: bancomat (Fig. 10).

Fig. 10. Exemplu Tema: Proiectarea sistemului informatic de diagramă de context

2. Exemplu de diagrama a fluxurilor de date care detaliază diagrama de context:

- sunt evidenţiate principalele procese ce activitate;

- se respectă etichetarea;

- procesele 1, 2 face legătura cu tabelul carduri_clenti al BD;

- procesele 3, 4 face legătura cu tabelul conturi_clienţi (Fig. 11).

Fig. 11. Exemplu de diagram Tema: Proiectarea sistemului informatică a dluxurilor de date care prezintă principale procese ale sistemului

3. Exemplu de diagramă a fluxurilor de date care detaliază activitatea unui proces (în baza procesului „Validare sumă”) (Fig. 12):

Fig. 12. Exemplu de DFD de nivel 1, care detaliază o componentă a unui sistem

4. Exemplu de formular de selecţie (propus utilizatorului „Operator Tema: Proiectarea sistemului informatic depozit” la lansarea aplicaţiei) (Fig. 13):

Fig. 13. Exemplu de formular

5. Exemplu de formular folosit pentru introducerea datelor de utilizatatorul „Operator depozit”:

Acest formular este format dintr-un formular de bază şi un subformular, prin intermediul căruia vor fi introduse detalii referitoare la livrările de produse farmaceutice de la Tema: Proiectarea sistemului informatic furnizor către depozit. Deasemenea din acest formular este posibilă vizualizarea, sub formă de raport, a tutoror datelor referitoare la intrarea curentă.

Fig. 14. Exemplu de formular

Scenariul de lucru pentru formularul „Înregistrare „Intrări”:

a. La deschiderea formularului principal (care se deschide la lansarea aplicaţiei, ex.5), se va alege din meniu Tema: Proiectarea sistemului informatic opţiunea „Procesare date”.

b. Din lista de opţiuni prezente (butoane) se va selecta butonul „Intrări”.

c. La apariţia formularului, acesta se completează cu date, conform structurii descrise (nume furnizor, data intrare, numărul documentului de intarare, nume producător, produs, unitate de m Tema: Proiectarea sistemului informaticăsură, cantitate, preţ per unitate. Câmpul corespunzător codului furnizorului şi codului producătorului se vor autoincrementa (identifică în mod unic înregistrarea), în scopul înlăturării dublării valorii câmpului. Câmpurile corespunzătoare nomenclatoarelor se vor completa prin alegerea opţiunii necesare, care vor apărea sub Tema: Proiectarea sistemului informatic formă de listă. Câmpul „cantitate” se va completa manual de către operatorul depozitului.

d. Se navighează în formular în baza butoanelor speciale de navigare.

e. Atunci când nu se mai doreşte introducerea datelor se apasă butonul „Închide”.

6. Exemplu de descriere raport „Vizualizarea stocurilor depozitului la un Tema: Proiectarea sistemului informatic moment dat de timp”.

Acest raport a fost creat pentru:

· verificarea disponibilităţii produselor;

· verificarea cantităţilor produselor farmaceutice în depozit la o careva dată.

Utilizator:Operatorul depozitului.

Continut:

· Se vor grupa produsele farmaceutice şi vizualizate restul detaliilor referitoare la produsele din depozit;

· Se va calcula valoarea Tema: Proiectarea sistemului informatic produselor disponibile în cadrul depozitului;

· Vizualizarea stocurilor se face cu scopul reînnoirii acestuia în caz de necesitate.

Raportul se va genera pentru ziua curentă şi produsele disponibile la moment. Raportul va putea fi vizualizat prin afişarea la ecran sau prin tipărirea la imprimantă (la alegere). Raportul va fi Tema: Proiectarea sistemului informatic generat ori de câte ori va fi necesar (la cerere).

Sursa datelor:se vor accesa tabelele produsFarmaceutic, Intrare, Ieşire, pentru extragerea datelor.

Prototipul raportului:

Produs Furnizor Producator Data de intrare Cantitate UM Preţ unitar Valoare
Total:

În forma principală, va fi posibilă crearea acestui raport Tema: Proiectarea sistemului informatic prin intermediul butonului:

Sarcini propuse pentru rezolvare:

1. Construiţi diagrama fluxurilor de date care modelează următoarele procese ale unui SI: agentul bancar „deschide contul unui client”, preventiv dispunând de datele personale ale clientului şi are acces la „gestiunea depozitelor clientului”. Cu acest proces mai este legat Tema: Proiectarea sistemului informatică o entitate externă – altă bancă. Clientul poate accesa „verificare situaţie cont (on-line)”, „transferuri fonduri (tot prin intermediul interfeţei web)” altor bănci sau persoane juridice şi funcţia „retragere numerar”, prin intermediul ATM/POS. În BD a SI vor fi minim 3 tabele: cont, client şi tranzacţie. Suplimentar Tema: Proiectarea sistemului informatic, construiţi diagrama de context corespunzătoare acestei descrieri şi diagrama ER ce defineşte structura tabelelor BD a SI.

2. Modelaţi subsistemul „Eliberare asigurare” folosind notaţiile descrise anterior. Entităţi externe: client asigurat, specialist evaluator, BD conturi. Procese: „înregistrarea reclamaţiei” (clientul completează ancheta), „revizuirea reclamaţiei Tema: Proiectarea sistemului informatic clientului”, „determinarea (calculul) rambursării”, „înregistrarea soluţiei reclamaţiei” şi „generarea raportului” (s-a achitat pentru reclamaţie, ce sumă, când, cine a fost responsabil de gestiunea procesului etc.), „analiza reclamaţiei” (de către client) şi „păstrarea reclamaţiei” (în BD conturi). În subsistem se vor Tema: Proiectarea sistemului informatic păstra date referitoare la evaluări. Încercaţi, în mod similar să găsiţi procesele, entităţile externe, fluxurile de date, locurile de stocare pentru subsistemul „Asigurarea clienţilor” şi „Evidenţa plăţilor poliţei” şi să prezentaţi grafic modelul.

3. Schiţaţi formularul Tema: Proiectarea sistemului informatic care ar putea fi utilizat de operatorul care înregistrează în „SI de evidenţă a colectărilor de lapte” date referitoare la cantităţile de lapte colectate de la locuitorii unei careva localităţi. Valorile câmpurilor referitoare la Localitatea, Numele, Prenumele vor fi selectate din listele propuse (se vor introduce Tema: Proiectarea sistemului informatic preventiv în BD). Formularul de bază trebuie să conţină „data colectării”, „localitatea”, iar subformularul „nume”, „prenume”, „cantitate”. Trebuie să fie inclus un câmp care să calculeze „cantitate totală colectată per localitate”. Pe formular trebuie să fie accesibile butoanele „Salvare”, „Generare chitanţă”, „Ieşire Tema: Proiectarea sistemului informatic”.

4. Schiţaţi conţinutul informaţiei (în baza problemei 5 – conţinutul chitanţei), care ar putea fi generată şi tipărită pentru gospodarul care a adus laptele şi care primeşte plata pentru laptele adus (cu presupunerea că nu se face estimarea procentului de grasime din lapte - aceasta se Tema: Proiectarea sistemului informatic face în laboratorul fabricii de lactate, iar preţul per litru este stabilit de fabrică).

5. Descrieţi scenariul (paşii) de accesare a aplicaţiei în cazul cumpărării produselor prin intermediul resurselor Internet. Să se prevadă cazul când cumpărarea şi achitarea ajunge cu bine Tema: Proiectarea sistemului informatic la sfârşit şi, deasemenea, să se descrie soluţia pentru cazul (cazurile) când apar careva situaţii neprevăzute pe parcusul efectuării cumpărăturii.

6. Modelaţi, folosind DFD, următoarea descriere: administratorul unui depozit cu produse alimentare, după ce a creat comanda clientului, generează factura pentru Tema: Proiectarea sistemului informatic înregistrarea ieşirii de produse din depozit. Şeful de depozit lunar (şi la necesitate) vizualizează (şi tipăreşte) raportul referitor la stocul de produse disponibil în depozit. Descrieţi pe paşi acţiunile celor doi utilizatori, menţionând reacţiile şi acţiunile SI.


tema-priroda-vstrechaet-vesnu.html
tema-prirodnie-resursi-rossii-paragrafi-5-20.html
tema-prirodnoe-i-kulturnoe-nasledie-rossii.html